Kiểm Tra Thông Tin Tên Miền

Chúng tôi giúp bạn kiểm tra người sở hữu và các thông tin khác của tên miền.

.vn
550.000 VNĐ
770.000 VNĐ
.com.vn
450.000 VNĐ
670.000 VNĐ
.com
219.000 VNĐ
317.000 VNĐ
.net
218.900 VNĐ
319.000 VNĐ
Whois tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được trạng thái và các thông tin về tên miền đã được đăng ký bởi một ai đó.

Kiểm tra bản ghi tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được tên miền, tên miền con có giá trị như thế nào thay vì phải gõ lệnh command.

Kiểm tra thông tin IP

Là công cụ giúp cho bạn biết được các thông tin bản ghi, loại bản ghi của địa chỉ IP